All Alumni

LLMMayuri Gogoi
2019-2020

Mantu Acharya
2019-2020

Shreya Chetry
2018-2020

Hemanta Bhuyan
2019-2020

MBAAkanghita Chetia
2020-2022

Ashrafur Rahman
2020-2022

Mohamed Abass Mustafa Alhassan
2020-2022

Pritam Misra
2020-2022

MCAMrinal Kanth Padhi
2019-2022

Dimpi Borah
2020-2022

Chiranjib Kalita
2019-2022

Anurag Shriwastava
2020-2022

Priyakshi Devi
2020-2022

Kangkana Bhuyan
2020-2022

Sakil Rohman
2019-2022
Document